לקנות עולם בשעה

לקנות עולם בשעה

הסיפור אותו נספר לילדינו | הקב”ה הכול יכול ואני ימשיך להתעקש | מכת חושך נכנסה לתוך ביתנו ? | לקנות עולם ברגע אחד | הדבר תלוי אך ורק בי | האם יש לנו זכות בחירה | התשובה לשאלותיהם של הרשעים .

הסיפור אותו נספר לילדינו

בפרשת בא התורה מתארת לנו את שורש מצוות והגדת לבנך,
והסיפור אותו התורה רוצה שנספר הוא כל סבב ההתעללות במצריים,
וכן כל תאור עשרת המכות שהקב”ה הנחיל על המצריים.
צריך להבין מה פשר ההתעללות במצריים ותיאורם,
האם זה הדבר האידיאלי שבשעת ערב מאוחרת אנו צריכים לספר לילדינו ?

הקב”ה כל יכול או אני עקשן

פרעה ממשיך בעקשנותו גם לאחר מכת ברד שזוהי מכה קשה מנשוא שנוחתת עליו.
והנה לאחר מכת ארבה עבדי פרעה שכבר אינם מסוגלים לשאת את הכאב, מתחננים לפרעה:
” שלח את האנשים ויעבדו את אלוקיהם.. הטרם תדע כי אבדה מצריים ..”
עבדי פרעה משיגים פה בהבנתם שה’ הוא כל יכול ואין זולתו ואין יכול עליו..
אז בבקשה פרעה שלח את עם ישראל מארצנו ..

לאחר כמה פסוקים התורה מביאה שמשה מבקש מפרעה שהיוצאים ממצרים יהיו גם נשים וטף- ללא יוצא מן הכלל.
ועל בקשה זאת פרעה מתעצבן ומגרש אותם מעל פניו ואומר להם – אני מסכים שרק הגברים ילכו לעבוד, ולא צריך את הנשים והטף בשביל העבודה ..
מחשבתו של פרעה התהפכה לדעה שאין הקב”ה כל יכול ..
מעניין מדוע רק בגלל עקשנותו של פרעה ובקשה מוצדקת של משה מתהפכות מחשבותיו של אותו שליט ??

לא ראו איש את אחיו

כמובן עדיין ממשיך בעקשנותו אותו פרעה ומקבל במהרה לידיו את מכת החושך .
ויהי חושך אפילה בכל ארץ מצריים.. לא ראו איש את אחיו ..”
התורה מתארת לנו את מכת החושך
שכל אדם בארץ מצריים לא ראה לימינו ולשמאלו ממש אפי’ סנטימטר קדימה לא יכלו לראות.
צריך הבנה מדוע התורה כה מדגישה לנו שלא ראה איש את אחיו,
הרי אם אותו אדם לא ראה כלל אז וודאי שאת אחיו הוא לא ראה !?
היעלה על הדעת שאת בניו ובנותיו הוא כן ראה ?

התשובות לשאלות הללו מבוארות ומוסברות על פי יסוד אחד :

לקנות עולם ונצח ברגע אחד

הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת על ר’ אלעזר בן דורדייא שלא הניח פרוצה בעולם שלא בא עליה.
פעם אחת שמע שיש פרוצה אחת בכרכי הים ושכרה שנוטלת כיס דינרי זהב
נטל כיס דינרים והלך וחצה שבעה נהרות בשבילה,
בשעת הרגל (בשעת תשמיש ) הפיחה, אמרה כשם שהפחה זו אינה במקומה (כל ימי פריצותה לעולם לא הפיחה משום נקיות), כך אלעזר בן דורדייא אין מקבלין אותו בתשובה.
הלך וישב בין הרים וגבעות,
אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים
אמרו לו ההרים: עד שאנו מבקשים עלייך נבקש על עצמינו
אמר שמיים וארץ בקשו עלי רחמים
אמרו השמיים: עד שאנו מבקשים עלייך נבקש על עצמינו
אמר חמה ולבנה בקשו עלי רחמים
אמרו לו עד שאנו מבקשים עלייך נבקש על עצמינו
אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים
אמרו לו עד שאנו מבקשים עלייך נבקש על עצמינו
אמר אין הדבר תלוי אלא בי,
הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה עד שיצאה נשמתו ,
יצאה בת קול ואמרה ר’ אלעזר בן דורדייא מזומן לחיי העולם הבא ..
וכששמע על כך רבי הקדוש בכה ואמר “יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת”

בספר עין אליהו מובא הסבר יפה על בקשותיו של ר’ אלעזר בן דורדייא מההרים והארץ וכו’
וכך הוא מסביר: כל עוונותיו וחטאיו של האדם אשר חטא הוא משום כח החומריות והגשמיות שיש בגופינו ומתוכם מגיעים כל תאוות האדם.
וחומריות זו מתבטאת במחשבה בדיבור וכן במעשה.
חומריות יכולה להתבטא בכל דבר כמו הקרקע שעליה דורכות רגלינו גם היא חומרית וגשמית וכן ימים ואגמים וכו’..
מבקש ר’ אלעזר בן דורדייא מאותם אלה שעשויים חומריות וגשמיות- בקשו עלי רחמים
כי הרי כל מעשיו של האדם זה אך ורק בגלל החומריות והגשמיות שבו, וא”כ גם לכם יש חלק בחומריות שבי, אז אנא מכם תפצירו בעדי,
אולם אותם ההרים וגבעות לא הסכימו לבקשותיו כיוון שטענו לו שאמנם הצדק עימך ר’ אלעזר, אבל אנחנו עתידים הרי להימחק מעל פני האדמה ועדיף שנבקש אז בזמנו על עצמינו ולא עלייך..

אני סומך רק על עצמי

לאחר תשובותיהם של אותם עצמים חומריים מבין ר’ אלעזר שהכול תלוי אך ורק בו, ושה’ יתברך ברא בעולמו לכל אדם זכות בחירה לטוב או ח”ו לרע.
הריטב”א מבאר שבאותה שעה פעל ר’ אלעזר בכוח הדעת שהיא הביאתו לידי הבנת זכות הבחירה של האדם, ולכן באותה שעה לא ניסה להיעזר באף כח עזר אחר, אלא שם את מבטחו בעצמו וגעה בבכיה.

אחד מן הדברים שר’ אלעזר עשה זה שם את ראשו בין ברכיו.
המפרשים מסבירים את פשר מעשה זה
אחרי שר’ אלעזר הבין שהכול ניתן בכוח הבחירה שהוא היפך החומריות הגשמית- הביא ר’ אלעזר את כח הדעה על לאותו אבר הברית שנמצא בין ברכיו, ומכוח דעה זו ביטל את כל החומריות שבו וגעה בבכייה עד שיצאה נשמתו
ועל זה יצאה בת קול שמזומן לחיי העולם הבא וחיי נצח.
וכל זה על שעה של הבנה משמעותית שכל תאוותיו של האדם הם מכוח החומריות.

עצור! התבונן בדבריך..

המגיד מדובנא בהגדה של פסח מביא את התשובה שאנו צריכים לענות לשאלת אותו רשע.
כשהרשע שואל מה העבודה הזאת לכם? אף אתה הקהה את ששיניו ואמור לו אילו היית במצריים לא היית נגאל ..”
אותו רשע מצוי גם בדורינו אנו אבל מצוי הוא במשפטים אחרים כגון: כפייה דתית, הדרת נשים, גזענות וכו’.. כל זה נכלל במשפט מה העבודה הזאת לכם,
אבל אנו מביטים על אותו רשע ואומרים לו, עצור רגע והתבונן בדברייך – אצלך שאין לך כרגע זכות בחירה, משום שאתה מכור לחומריות, מחשב, אייפון, קניות, בילויים וכו’.. – לכן דרך התורה נראית לך כעול…
אבל אתה טועה !
אצלנו יש את כוח הדעת והזכות לבחור, וההסתכלות שלנו בעבודתנו היא כבני חורין ומעצמינו בחרנו דרך זו, ואין הדבר תלוי אלא בידינו.
ולכן אותו רשע אם אתה ממשיך להאמין בדבריך שכל דרך התורה זה עבודה ועול, אז אתה עדיין חומרי ושקוע במ”ט שערי טומאה ואין לך זכות הבוחר, ובגלל זה לא היית ראוי להיגאל ממצרים.

עניין הפסח בטלה :

מזל חודש ניסן הוא טלה, ובחודש זה מבקש ממנו הקב”ה להקריב את אותו שה או טלה שהוא סמל ואליל של אומות העולם.
התאריך שנבחר הוא י”ד – שזהו אמצע החודש ושיאו של עבודת אלילהם,
ולכן מצוונו הקב”ה שנאבד את כל החומריות והטומאה ששוררת בינינו ע”י שני דמים, דם הפסח ודם המילה.
וכל זה טמון בפסוק “ושמרת את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם …” 
שכל ציווי הדם זה בשבילינו, כדי שאנו נכלה את החומריות והטומאה שבתוכנו
וכמו שאנו אומרים “ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי…” פעמיים נאמר משום דם מילה ודם פסח ששניהם מוציאים אותנו ממ”ט שערי טומאה וגואלים אותנו נפשית כדי להשכיל לדעת את כח הבחירה שבתוכינו, ובזה מתקיימת החירות שבנו ונחשבים אנו לבני חורין .

כל זה מצווינו הקב”ה כדי שנקנה את עולמינו בשעה אחת, כמו בסיפורו של ר’ אלעזר בן דורדייא.

האנוכיות שבי או ההבנה שהקב”ה הוא כל יכול :

האור החיים הקדוש מסביר, שפרעה באמת הגיע להבנה שהקב”ה כל יכול, אבל כל הבנה זאת הגיעה עד לאנוכיות שבו,
האני של פרעה לא נתן לו כח לחשוב ולבחור או בהקב”ה או במצריים, ובגלל זה רמת החומריות שבו הלכה וגאתה עד אשר הפך מחשבתו והשגתו הקודמת, שהקב”ה הוא הכול יכול – וכל זאת משום שעם ישראל הלכו כנגד בקשתי, בקשתי הייתה שרק הגברים מעם ישראל יצאו, כי רק הם עובדים את אלוקיהם !! ובקשתם הייתה לצאת עם כל משפחותיהם ???
ועלתה בו מידת הכעס החומרית שהיא היפכה לו מחשבותיו.

והנה  במכת חושך שם ” לא ראו איש את אחיו ..”
נשים לב לביאור והדיוק היפה של התורה – האדם שרואה רק את עצמו ואינו רואה את הסביבה, (בלשוננו: אינו סופר אף אחד ממטר )- הוא נחשב אדם מת משום שאין לאותו אדם אח ורע ותמיד שם את עצמו לפני כולם,
זכות הבחירה של אותו אדם אינה נקראת בחירה כיוון שחבריו כבר אינם חבריו והוא החבר היחיד של עצמו, ומכוח החומריות ששולטת בו ימצא אותו אדם בעבדות ומ”ט שערי טומאה.

נתאר לעצמינו שאנחנו נמצאים בעיצומה של הפסקת חשמל עולמית ללא שום תאורה כלל, ואפילו אש וגפרורים אין לנו- ברור שכדי שלא ניתקל בדברים אנחנו לא יכולים לזוז מילימטר, כך אותו אדם שמסתכל רק על עצמו וחושב רק על עצם קיומו- ולא על שאר בני האדם כעצמו, נחשב כאדם שנמצא בחושך שאין לו בחירה כלל ונמצא ללא תזוזה כמו עיוור.

וכן!
זה הסיפור שהקב”ה רוצה שנספר לבנינו,
לא הכוונה ח”ו להתעללות הגופנית והנפשית במצרים,
אלא הסיפור שננחיל ונשריש לבנינו הוא, שיש לנו לעם ישראל את סוד זכות הבחירה בעולם, כמו שקיבלו אבותינו במצריים, וע”י כח אותה בחירה נגאלנו ממ”ט שערי טומאה, והננו קיימים וחיים עד היום, וזוהי שורש האמונה והכוח לדעת שנצטווינו לספר לילדינו!

לא שוכחים עצמות:

יוסף מבקש ומשביע את משה שביציאת עם ישראל ממצריים יזכרו אותו ולא ישכחו לקחת ולאסוף את עצמותיו, המדרש מבאר את בקשת יוסף שנאמר
” וייקח את עצמות יוסף עמו ..”.

מהו עצמות יוסף – יוסף הצדיק עבר הרבה מסעות ותלאות בחייו, סכסוכים בין אחיו, מוכרים אותו לעבדות, ניסיונות עם אשת אדונו פוטיפר ועוד נסיונות רבים.
ע”פ תורת הפסיכולוגיה כל אדם שעבר תלאות וייסורים בחייו יש עליו כבר ציידים במשרד הרווחה ואותו אדם מקבל פרופיל (מעמד ממוספר)  לחייו כך שאדם ל”ע נכה ברגליו מספרו מתמקם מתחת לשני עשיריות הראשונות, ועל זה מקבל ישירות תעודת נכות, – כך שיוסף הצדיק על פי הפסיכולוגיה מספרו יהא שווה ערך לשלה עשיריות ומטה, רק בעבור כל צרותיו, ובכל זאת יוסף יצליח לעבור את כל המכשולים ומרים עצמו בגובה רב, וכל זאת בזכות כל מקום שהיה שם ה’ עמו.

ההסבר הוא שבכל מקום ובכל צרה שעבר מעיד יוסף שהייתה לו את זכות הבחירה, ולהביט באותו מקרה אשר לא יהיה בשני הביטים:

  • מבט א’: מבט של עצבות ויאוש ויביא אותו לידי דרדור.
  •  מבט ב’: מבט של שמחה ותחושה מלאת חיים.

יוסף מכוון לנו את הדרך לומר שיש בני אדם הנמצאים במקומות גבוהים ומכובדים ביותר בעולם ותמיד מביטים אל הדבר הרע שאופף אותם .
אתם עם ישראל, ולכן גם היום כאשר אתם רוצים לצאת ממצרים, מכל צרה, אל תשכחו את יסוד עצמות יוסף שה’ תמיד נמצא איתנו והוא נותן לנו את זכות הבוחר לבחור איך להביט בשעה זאת האם ליפול מאותה שעה או לכבוש אותה ולהשתלט עליה.

חלק מן השמות אשר ניתנו ליוסף הוא – שומר הברית – עומק חייו של יוסף היו שמירת הברית העמוקה שה’ חנן אותנו שהיא זכות הבחירה.
וזה מה שאנו מראים לקב”ה שאנחנו עם הנבחר מלשון העם הבוחר.

על זה דוד המלך אומר בתהילים ” מי הקדימני ואשלם ..”
התשלום שניתן לאדם הוא על פי זכות בחירתו האם בוחר הוא בחומריות קודם או לאחר מעשה..
וודאי שכל אדם חייב וצריך לקנות דירה, וזהו חלק מישוב ארץ ישראל,
אבל המבט היפה והחזק הוא במזוזה, האם אנו רצים לקנות דירה ואגב לשים בה מזוזה בתור סוג של חובה
או שהחומריות פה היא מעט פחות מקיום המצווה שאנו עושים, ואנו נרוץ לאחר קניית הדירה למצוא מזוזה מהודרת.

מאסר עולם או תואר ראשון ושני במינהל עסקים:

מספר הרב יחיאל יעקובזון על שני אחים למשפחה אחת שכל חייהם היו צרה אחת גדולה,
צרותיהם החלו מחיי עניות ודחקות בביתם שהיו גורמים למטרי מתח ולחץ להתפרץ בביתם באופן יום יומי,
הפלא הגדול היה שבהמשך חייהם, ניכרו הבדלים משמעותיים בין השניים,
האחד בית הסוהר ומשטרה היו מנת חלקו, והשני התקדם בלימודיו ועשה חייל לתארים נחשבים ומכובדים.

הבדלים אלו התבססו על עובדות משמעותיות,
הראשון הביט בחיים במצבי ייאוש ממה שספג בקטנותו והיה הרבה יותר קל לו לרדת לפשיעה ,
אולם השני הבין את העניין שאין הדבר תלוי אלא בו, ורק לו יש את הכוח לבחור בין טוב לרע, ולכן השקיע בלימודיו ועסקיו.

סיכום והבנת יסוד זה בחיינו הפרטיים :

אין זה משנה איפה נולדת ולאיזה משפחה או מוצא ועדה אתה משתייך,
אין זה משנה איזה מידה רעה מצליחה ושולטת בך,
ואין זה משנה איזו צרה ח”ו אופפת אותך, –
דע תמיד ” אין הדבר תלוי אלא בי “,
קח את חמשת המילים הללו ותחדיר חזק לתוך ראשך, ותבין לדעת שכח הבחירה לבחור כרגע ברשותך לטוב או לרע.

מדוד את עצמך

דוגמאות למעשים שבהם אנו מאבדים עשתונות ואת כח הבחירה בחיינו רבות הם, –
מריבה עם ההורים, מריבה עם אשתך, מריבה עם הילדים או השכנים וכו’ .. – עד היום בשעת מריבה היית נותן לריב להתנהל שלשה ימים ולאחר מכן היה הפיוס,
נסה בעצמך לבחור ולהפחית בימי המריבה ליומיים ועשרים ושלשה שעות,
אפי’ בשעה אחת.
ואתה כבר מוגדר שלקחת עצמך לידיים ואתה בחרת להתגבר ולגבור על החומריות והמידתיות שבך.

ואדם שלוקח עצמו לידיים ומבין שאין הדבר תלוי אלא בו הקב”ה יבוא וייסע לו כמו שסייע לאבותינו לצאת מן המיצר אך ורק בגלל זכות הבחירה (בן איש חי).

השיחות החדשות אצלך במייל..